TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

ezen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak az adatvédelmi jogszabályokkal, különösen az Általános adatvédelmi rendelettel (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR) összhangban történő kezeléséről.

Elérhetőség

JAP Magyarorszag Kft.
Székhelye: Illyés Gyula u. 2-4
1152 Budapest 
Azonosítószám: 29019409-2-42

A JAP Magyarorszag Kft. mint személyes adatok kezelője teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogát, és az Ön személyes adatait jogszerű célból és kizárólag a személyes adatok feldolgozásának bizonyítható jogalapja alapján, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

A feldolgozott személyes adatok a feldolgozás céljához képest mindig arányosak, relevánsak és szükséges mértékre korlátozottak. A személyes adatokat az adatalany azonosítását lehetővé tevő formában csak annyi ideig tároljuk, amennyi az adatkezelés céljainak eléréséhez feltétlenül szükséges.

A JAP Magyarorszag Kft. az Ön személyes adatait csak olyan módon dolgozza fel, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel történő védelmet a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Jogos érdek alapján a JAP Magyarorszag Kft. az alábbi célokból dolgozza fel a személyes adatokat:

 • az áruk és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó, az ügyféllel kötött adásvételi szerződés teljesítése, beleértve az áruk átadását és a hibás termékért való felelősség rendezését, vagy a kezelő által az ilyen szerződés megkötését megelőzően végrehajtott intézkedések elvégzése
 • a vállalat közjogi kötelezettségeinek teljesítése
 • a saját termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ügyfélnek a termék vagy szolgáltatás értékesítésével kapcsolatban szerzett elérhetőségeire küldött kereskedelmi közlemény (az ügyfelekre vonatkozó kivétel az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény 7. § 3. bekezdése szerint)

Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a konkrét esetekben, közvetlenül az adatok gyűjtése során is tájékoztatjuk Önt. Ha a személyes adatokat a fent felsoroltaktól eltérő célból kezeljük, erre mindig felhívjuk az Ön figyelmét.

A személyes adatok címzettjei

A JAP Magyarorszag Kft. által feldolgozott személyes adatok a következőknek adhatók át:

 • Bizonyos tevékenységek esetében együttműködünk olyan külső szervezetekkel ("adatfeldolgozók"), akik a JAP Magyarorszag Kft. számára az Ön személyes adatait feldolgozzák. Az adatfeldolgozók mindig adatfeldolgozási szerződés alapján dolgozzák fel az Ön személyes adatait. A JAP Magyarorszag Kft. gondosan választja ki adatfeldolgozóit annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályok értelmében garantálja a feldolgozott személyes adatok védelmét.
 • Személyes adatok (és pl. a kamerarendszer felvételei is) indokolt esetben a bűnüldöző hatóságoknak is átadhatók.

A JAP Magyarorszag Kft. a személyes adatokat nem adja ki az Eu-n kívüli vagy nemzetközi szervezeteknek és nem végez automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

Az adatalanyoknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai

A hozzájárulás visszavonása mellett (ha a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapul) Önnek jogában áll a JAP Magyarorszag Kft.-tól kérni a következőket:

 • Az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés és azok másolatának megszerzése a JAP Magyarorszag Kft.-tól.
 • Személyes adatainak módosítása.
 • Személyes adatai feldolgozásának korlátozása, mégpedig az alábbi esetekben:
  • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, a JAP Magyarorszag Kft. számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig,
  • megtagadja a törlést a személyes adatok jogellenes feldolgozása esetén,
  • ha Önnek a személyes adatokra szüksége van jogainak megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, és a JAP Magyarorszag Kft.-nak már nincs szüksége az Ön adataira,
  • ha Ön tiltakozott az Adatkezelő jogos érdekében történő adatfeldolgozás ellen, amíg be nem bizonyosodik, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az Ön jogainak védelmével szemben.
 • Tiltakozás az adatfeldolgozás ellen, ha az adatfeldolgozás az adatkezelő jogos érdekén alapul, vagy a közérdekű vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 • Jog az adathordozhatósághoz, amely csak a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy az Ön hozzájárulásán alapuló automatizált feldolgozás esetén gyakorolható.
 • Személyes adatainak törlése.

Jogainak érvényesítése érdekében a JAP Magyarorszag Kft. adatvédelmi felelőséhez fordulhat a export@japcz.cz e-mail címen.

Ha úgy véli, hogy tevékenységünk során jogosulatlanul kezeljük a személyes adatokat, panaszával a felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Cseh Köztársaság területén a Személyes Adatok Védelmének Hivatala (www.uoou.cz).